Back
Download Excel-Sheet
Abschlüsse
KyoNage AndereSumme
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Gokyo
Shiho nage
Irimi nage
Sokumen
irimi nage
Tenchi nage
Kaiten nage
Uchi kaiten
nage
Soto kaiten
nage
Ude kimi
nage
Kokyu nage
Koshi nage
Kote gaeshi
Sumi otoshi
Aiki otoshi
Juji garami
Hiji kime
osae
Kokyu hoo
Angriffe
Tachi waza
Dori
Katate dori  4  4    2    2 5  4  4 5  4  4    2  4    2    2 54 2 14
Ai Hanmi katate dori 5  4  4 5 5  4    2  4 54 2 8
Kata dori  4  4    2    2  4 2 4
Muna dori     1     1 1
Katate ryote dori   3   3    2   3   3     1   3   321 7
Ryote dori   3   3    2  4    2  432 5
Mae Ryo kata dori    2    2 1
Ushiro Ryote dori   3   3  43   3   3    2   3   3    2  432 9
Ushiro Ryo kata dori    2    2    2    2    2 4
Ushiro Ryo hiji dori    2    2 1
Ushiro eri dori     1     1     1     1 3
Ushiro Katate dori kubi shime     1     1     1 2
Uchi
Shomen uchi 5   3   3   3     1    2 5    2    2  4 54321 10
Yokumen uchi   3   3   3   3    2  4   3  4   3  432 9
Tsuki
Jodan tsuki     1     1     1     1     1     1    2    21 21
Chudan tsuki    2     1     1    2     1     1    21 6
Kata dori men uchi    2    2    2    2    2    2    2 6
Verschiedene Angriffsformen   32   32 1
Suwari waza
Dori
Katate dori   3   3    2    2   32 4
Ai Hanmi katate dori  4  4  4 2
Kata dori   3   3  2   32 3
Ryote dori 5 5 1
Ryo kata dori    2    2    2 2
Uchi
Shomen uchi  4   3   3   3     1  4   3  43 1 7
Yokumen uchi    2    2    2    2    2    2     1    21 7
Hanmi
Handachi
waza
Dori
Katate dori     1   3   3    2   321 4
Ryote dori    2    2 1
Uchi Shomen uchi     1     1     1   3    2   321 5
Summe 54321  4321  4321   32    21 54321 54321  4 2 54     1  432    2  43   32    2  4321    2    2    21    2 5 3 54321 28
21 18 13 7 5 12 15 4 2 2 3 2 5 1 2 15 1 1 2 1 2 21 134